Tổ chức

Hội phụ huynh HS

1. Ông Phan Châu Tuấn - Chủ tịch

2. Ông Phạm Văn Cúc   - P.Chủ tịch

3. Bà Phạm Thị Thảo    - Ủy Viên


Cac quyet đinh nam hoc 2012 - 2013

 

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

 


  Số:    /QĐ – HHT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                

                      Tam Kỳ, ngày 25  tháng 8  năm 2012

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn năm học năm học 2012-2013)

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

 

Căn cứ Điều lệ trường Trung học (Ban hành kèm theo thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ;

Càn cæï quyãút âënh säú: 2125/QĐ-SGD ĐT ngày 23/7/2010 của Sở Giáo dục đào tạo Quảng Nam về việc công nhận chức danh Hiệu trưởng.

Căn cứ trình độ, năng lực của giáo viên trường THPT Hà Huy Tập;

Theo đề nghị của bộ phận phụ trách chuyên môn nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :  Nay bổ nhiệm các ông ( bà ) có tên sau làm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn năm học 2012 - 2013.

1. Bà Võ Thị Sơn                                           Tổ trưởng Tổ Ngữ văn

2. Ông Lưu Văn Tuân                        Tổ trưởng Tổ Toán – Tin

3. Bà Phạm Hoàng Thu Thảo                        Tổ trưởng Tổ Lý – Hóa

4. Bà Nguyễn Thị Xuân Mận             Tổ trưởng Tổ Sinh – Thể dục – ANQP

5. Bà Hoàng Thị Nhung                                 Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ

6. Ông Nguyễn Trọng Cường                        Tổ trưởng Tổ Lịch sử - Địa lý – GDCD

7. Ông Trần Văn Tương                                 Tổ trưởng Tổ HC-QT

8. Bà Lê Thị Minh                                         Tổ phó Tổ Lý – Hóa

9. Bà Nguyễn Thị Hằng                                 Tổ phó Tổ Ngữ văn

10. Ông Bùi Quang Dũng                              Tổ phó Tổ Sinh – Thể dục – ANQP

Điều 2 : Các ông ( bà ) có tên trong danh sách kèm theo được hưởng phụ cấp chức vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn theo quy định hiện hành.

( Thời gian hưởng từ kể từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013)

Điều 3:  Bộ phận kế toán, thủ quỹ và các ông ( bà ) có tên tại Điều I căn cứ quyết định thi hành./.

            Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        ThS. LẠI THẾ NAM

 

 

 

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TT HÀ HUY TẬP                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           =======*=======

             Số :   /QĐ - HHT                                                                     

                                                                                                                 Tam Kỳ, ngày 26 tháng 8 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc thành lập tổ thanh tra chuyên môn năm học 2012 - 2013”

 

                       

   Căn cứ công văn số 7623/BGD&ĐT-TTr ngày 21/8/2008 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

               Căn cứ công văn số 2869/SGD&ĐT-TTr của SGD&ĐT-TTr của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

   Càn cæï quyãút âënh säú: 2125/QĐ-SGD ĐT ngày 23/7/2010 của Sở Giáo dục đào tạo Quảng Nam về việc công nhận chức danh Hiệu trưởng.

               Căn cứ nhiệm vụ năm học của trường 2012 -2013.

               Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT  HÀ HUY TẬP

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay cử các ông, bà cán bộ, giáo viên có tên dưới đây vào Tổ thanh tra chuyên môn trường năm học 2012 - 2013.

              Tổ trưởng:    Ông Nguyễn Thanh Việt   Phó Hiệu trưởng.

              Ủy viên thường trực                                  Thư ký hội đồng.

              Các thành viên:

                      Ông Lưu văn Tuân                              Tổ trưởng, phụ trách môn Toán.

                      Bà Phạm Hoàng Thu Thảo                Tổ trưởng, phụ trách môn Hóa.

                      Bà Lê Thị Minh                                 Tổ phó, phụ trách môn Vật lý - CN.

                      Bà Võ Thị Sơn                                   Tổ trưởng, phụ trách môn Ngữ văn.

                      Ông Nguyễn Trọng Cường                Tổ trưởng, phụ trách môn Địa lý

                      Bà Nguyễn Thị Xuân Mận                 Tổ trưởng, phụ trách môn Sinh - CN

                      Ông Bùi Quang Dũng                        Tổ phó, phụ trách môn TD-ANQP

                      Bà Hoàng Thị Nhung                         Tổ trưởng, phụ trách bộ môn Tiếng Anh

                      Ông Nguyễn Thanh Việt                    P. HT phụ trách bộ môn L.sử - GDCD -Nghề PT

                      Ông Phùng Lý Xuân                          Phó hiệu trưởng, phụ trách môn HĐNGLL, KNS

 

Điều 2: Các ông, bà có tên ở Điều 1 chiếu theo nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế chuyên môn thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012

              

 

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                         ThS. LẠI THẾ NAM

 

  

      SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           =======*=======

             Số :      / HHT                                                                     

                                                                                                                  Tam Kỳ, ngày 26 tháng 8 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH THANH TRA CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2012 - 2013

 

- Căn cứ Nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.

- Căn cứ Quyết định thành lập tổ thanh tra ngày 01 tháng 9 năm 2012.

- Căn cứ Kế hoạch hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn năm học 2012 – 2013.

 

               Trường THPT Hà Huy Tập lập kế hoạch thanh tra chuyên môn năm học 2012 – 2013, với những nội dung sau:

               1.  Thanh tra chuyên môn toàn diện 2 tổ chuyên môn( Sử - Địa – GDCD, Toán - Tin)

  1. Thanh tra chuyên môn 30% số giáo viên ở tất cả các tổ còn lại.
  2. Nội dung thanh tra:

a.  Thanh tra tiết dạy trên lớp (Mỗi giáo viên từ 2 đến 3 tiết).

b.  Kiểm tra hồ sơ chuyên môn (Đột xuất, định kỳ theo quy định)

c.  Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học (Tổ, cá nhân), quy chế chuyên môn và các công tác khác  của trường.

  1. Thành viên tổ thanh tra:

                 - Tổ trưởng:  Nguyễn Thanh Việt - Phó hiệu trưởng.

                 - Các thành viên: Các ông bà có tên ở quyết định số    /QĐ – HHT, ký ngày 01/9/2012

 

                                                                                 

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                      ThS. LẠI THẾ NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

 


  Số:    /QĐ – HHT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                

                      Tam Kỳ, ngày 25  tháng 8  năm 2012

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v cử giáo viên phụ trách thiết bị, ĐDDH năm học 2012-2013)

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

 

Căn cứ Điều lệ trường Trung học (Ban hành kèm theo thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ;

Càn cæï quyãút âënh säú: 2125/QĐ-SGD ĐT ngày 23/7/2010 của Sở Giáo dục đào tạo Quảng Nam về việc công nhận chức danh Hiệu trưởng.

Căn cứ trình độ, năng lực của giáo viên trường THPT Hà Huy Tập;

Theo đề nghị của T

ổ trưởng chuyên môn nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :  Nay bổ nhiệm các ông ( bà ) có tên sau phụ trách thiết bị, ĐDDH năm học 2012 - 2013.

1. Ông Nguyễn Duy Linh                                          phụ trách bộ môn Vật lý – Công nghệ 12

2. Bà Nguyễn Thị Vỹ Tuyến                          phụ trách bộ môn Hóa

3. Ông Trần Minh Hồng                                            phụ trách bộ môn Sinh – Công nghệ 10

4. Bà Cao Bích Ngọc                                                phụ trách bộ môn Địa lý

5. Bà Hoàng Thị Hướng                                            phụ trách bộ môn Lịch sử

6. Ông Dương Văn Long                                           phụ trách bộ môn Thể dục – ANQP

 

Điều 2 : Các ông ( bà ) có tên trong danh sách kèm theo được hưởng phụ cấp theo quy định của nhà trường.

( Thời gian hưởng từ kể từ tháng 9/2012 đến tháng 5/2013)

Điều 3:  Bộ phận kế toán, thủ quỹ và các ông ( bà ) có tên tại Điều I căn cứ quyết định thi hành./.

            Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                        ThS. LẠI THẾ NAM

 

Page 1 of 4

Trường THPTTT Hà Huy Tập - Quảng Nam