Hoạt động giáo dụcNgoài giờ lên lớp

CÂU HỎI VIẾT THU HOẠCH

CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ VIẾT THU HOẠCH

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Qua nghe báo cáo về tổng kết năm học 2012 - 2013, phương hướng nhiệm vụ năm học đến và một số nội dung liên quan về GD&ĐT, đồng chí hãy:

- Liên hệ với đơn vị mình để làm rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của nó.

- Cho biết những điểm mới trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014.

- Nêu các đề xuất, kiến nghị với các cấp.

------------------o0o---------------

Câu lạc bộ khoa học lí thú - Sân chơi mới của học sinh

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013, Ban HĐNGLL trường THPT Hà Huy Tập đã tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ KHLT dành cho các chi đoàn vào  buổi chào cờ đầu tháng.

Sinh hoạt chuyên đề bộ môn: Sinh vật, Ngoại ngữ, Toán

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012, sáng ngày 20/4/2012, trường THPT Hà Huy Tập tổ chức sinh hoạt chuyên đề bộ môn: Sinh vật, Ngoại ngữ, Toán nhằm nâng cao chất lượng bộ môn và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về phương pháp giáo dục.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề môn Ngữ Văn và Địa lý

Chiều ngày 23/3/2011, trường THPT Hà Huy Tập tổ chức sinh hoạt chuyên đề bộ môn Ngữ Văn và Địa Lý nhằm nâng cao chất lượng bộ môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về phương pháp giáo dục.

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ V/v hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2011/TT-BNV

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính


Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư,

Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:

BAO CÁO SƠ KẾT HĐNGLL

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TT HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /BC-HHT                                                                            Tam Kỳ ngày 12 tháng 01 năm 2011

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH

(HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011)

I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Hoạt động NGLL và Công tác học sinh

Trường THPTTT Hà Huy Tập - Quảng Nam